Yannie Chan (24MO 仔仔)

Charlotte 好好, 我成年前參加咗網上課程, 做埋咨詢後調節好仔仔的作息時間, 但近半年因搬咗屋開始又瞓得唔好, 好似細個咁3 個鐘起一次身食奶, 於時求助 Charlotte, Charlotte 安排時間同我傾咗15分鐘, 發現仔仔應該係瞓得太多導致, 即晚開始再調較返仔仔作息時間同進食時間, 兩晚就已經唔使3 個鐘起一次身